Първи стъпки: ЧЕЗ поиска промяна в на цената на тока

Исканите промени са за първата ценова година от петия регулаторен период, считано от 1 юли 2018 г.
2018-02-28 11:00:00
Първи стъпки: ЧЕЗ поиска промяна в на цената на тока

Пресцентърът на ЧЕЗ разпространи съобщение, че до края на март ще поиска промяна на цената на електрическата енергия.

От компанията не съобщават в каква посока ще е промяната, но в последните години не е имало случай, в който да е поискано поевтиняване. Исканите промени са за първата ценова година от петия регулаторен период, считано от 1 юли 2018 г.

Ето го и цялото съобщение на компанията:

"В изпълнение на чл.З6а, ал.1 от Закона за енергетиката и чл. 46 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическа енергия „ЧЕЗ Разпределение България" АД обявява своето намерение да внесе не по-късно от 31 март 2018 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за промяна на цени на услугата „разпределение на електрическа енергия" за първата ценова година от петия регулаторен период, считано от 01.07.2018 г.

Ценовото заявление за утвърждаване на цени за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа ще бъде изготвено в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическа енергия и Правилата за търговия с електрическа енергия.

С изготвеното предложение, Дружеството цели да осигури сигурност на снабдяването и качествена услуга на своите клиенти, намаляване на технологичните разходи и осигуряване на необходимите средства за развитие и разширяване на мрежата. За първата ценова година Дружеството очаква да пренесе през разпределителната си мрежа над 9 385 737 МВтч електрическа енергия до крайни клиенти.

Съгласно приетия подход за регулиране на електроразпределителните дружества в Наредба № 1 и чл. 31, т. 2 от Закона за енергетиката, в началото на регулаторния период „ЧЕЗ Разпределение България" АД ще заяви за признаване присъщите оперативни разходи за осъществяване на лицензионната дейност за ценовия период юли 2018 - юни 2019 г., както и разумна пазарно определена възвращаемост.

В заявлението си „ЧЕЗ Разпределение България" АД ще отрази реално достигнатото ниво на технологичния разход за 2017 г. в размер на 10,35%, реалните разходи за балансиране, както и планираните брутни инвестиции за целия пети регулаторен период в размер над 278 млн.лв.

В случай че до изтичане на срока за подаване на заявлението, настъпят изменения в нормативната уредба или изискванията на КЕВР, същите ще бъдат отразени от Дружеството.

24news.bg


0.2531 s - Время запросов к БД 557 - Количество запросов к БД 1.1290 s - Время парсинга страницы 1.3821 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш