Сделка или не: МВР си поръча каски по 934 лв. бройката. Без ДДС

Изпълнителят "ПАНОВ" ЕООД има съвсем различен предмет на дейност
2018-04-02 15:03:00
Сделка или не: МВР си поръча каски по 934 лв. бройката. Без ДДС

Антикорупционният фонд даде на прокуратурата обществена поръчка за каски по около 1000 лв. бройката за МВР. Освен това министерството два пъти си поръчало идентични каски. Това става ясно от съобщение на организацията, откъдето казват, че са действали вследствие на направена оценка на риска и получен достъп до информация от МВР.

Юридическият екип на АКФ е извършил анализ на следните сключени договори с изпълнител „ПАНОВ“ ЕООД и възложител директор на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (УССД) на МВР:

Договор за обществена поръчка №5785оп-39-5785опд-78 от 13.12.2016 г. и договор за обществена поръчка 5785оп-17-5785опд-82 от 13.09.2017 г.

– Първият договор е за доставка на противоударна каска с визьор — 460 броя и цена 429 640 BGN без ДДС, със срок на изпълнение 45 дни. Изпълнението на тази поръчка е забавено със 128 дни, за което е платена неустойка от изпълнителя в размер на 32 995.84 BGN;

-Вторият договор е за доставка на противоударна каска с визьор — 330 броя и цена 296 670 BGN без ДДС, със срок на изпълнение 12 дни, като договорът е изпълнен в срок.

При анализ на документацията по проведените процедури за тези обществени поръчки се установява, че те са с идентичен предмет и технически спецификации към противоударното оборудване, което е предмет на доставката. Двете процедури се различават основно по броя на заявеното оборудване (противоударна каска с визьор).

Според наличната информация ценовото предложение за единична цена за противоударна каска по договора от 2016 г. е 934 лв. без ДДС, а по договора от 2017 г. е 899 лв. без ДДС.

Експертният анализ на цените на свободния пазар на това специализирано оборудване с идентична техническа спецификация сочи, че те не надвишават 150-200 USD за единичен брой най-висок клас модели противоударни каски с визьор, а за сравнение най-масовите предлагани модели са значително под 100 USD за единичен брой.

(Проверка на Клуб Z установи, че например британските идентични полицейски сили – за борба с масовите безредици, са снаряжени с каски, които могат да се намерят на старо и по… 19.50 паунда, б.р.).

Ако говорим за „Ролс-Ройс“ при тези стоки, немските на специализирания производител MLE достигат до 289 евро, но са противокуршумни до 9 мм. Това е единична цена на дребно – по която държавата едва ли купува където и да било.

Данните за значително многократно завишаване на цената са основание за съмнение, че при определянето на прогнозните цени за тези обществени поръчки е налице необективна оценка на пазарната среда за конкретния продукт, пишат от АКФ.

Допълнителни съмнения при провеждането на двете процедури произтичат от факта, че според наличните данни в Търговския регистър изпълнителят „ПАНОВ“ ЕООД има съвсем различен предмет на дейност от предмета на обществената поръчка.

Също така анализът на правния екип на АКФ разкрива, че при изпълнението на първия договор от 2016 г. изпълнителят е допуснал съществена забава в срока за изпълнение – при предвидени по договор 45 дни забавата е 128 дни, т.е. почти три пъти надвишаване на договорния срок.

В същото време при доказано неточно изпълнение същата фирма печели и следващата поръчка от 2017 г. със същия предмет, но при изключително кратък срок за изпълнение на доставката – само 12 дни. Самото допускане на подобен изключително кратък срок може да означава по същество опит за ограничаване на конкуренцията, а от друга страна – дава извънредно предимство при определянето на изпълнителя.

Как е бил оценен капацитетът на фирмата изпълнител, при положение че има доказано недобро изпълнение на предишния договор, питат от АКФ.

Налице са и още съмнения за манупулации. Съществена разлика между двата договора, без обосновка, е разликата в гаранционния срок на доставените стоки. По първия договор от 2016 г. срокът е 2 години от датата на подписване на приемо-предавателния протокол (чл. 11 от договора), а в договора от 2017 г. срокът е 10 години, т.е. 5 пъти по-дълъг за същия продукт (със същата техническа спецификация). Максималният възможен гаранционен срок според изискванията на процедурата води до това, че участникът „ПАНОВ“ ЕООД получава максимален брой точки при оценка на подадената оферта.

Заслужава проверка и дали в процедурата от 2016 г. участват свързани лица по смисъла на нормата на чл. 101, ал. 11 от ЗОП -„свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура“ и § 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК, тъй като в процедурата участва кандидат и юридическото лице „Кар строй“ ЕООД. Видно от Търговския регистър, управител на същото до дата 26.02.2016 г. е бил Ангел Панайотов Панов. Същият е бил и едноличен собственик на дружеството до 06.06.2016 г. – само два месеца преди решението за откриването на процедурата по обществената поръчка.

Въз основа на изложеното правният екип на АКФ счита, че са налице поредица съмнения за нередности, които засягат публичните финанси и обществения интерес, и насочва сигнал към компетентните органи – Сметната палата и АДФИ, на основание чл. 238 и сл. ЗОП (обн. 2016 г.), чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 4 и 5 от Закона за държавната финансова инспекция. При установяване или не на виновни длъжностни лица и наложени санкции “Антикорупционен фонд” ще уведоми обществеността за реакцията и работата на институциите, пишат още оттам.

24news.bg


0,2628 s - Время запросов к БД 556 - Количество запросов к БД 1,0000 s - Время парсинга страницы 1,5374 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш